Soutěž

Terms of Business

Obchodní podmínky společnosti EKO MB s. r. o., se sídlem Baarova 1542/48, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 26086701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315738 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.ekomb.cz/recyklujeme-e-shop/.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti EKO MB s. r. o., se sídlem Baarova 1542/48, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 26086701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315738 (dále též jen „prodávající“) jsou platné a účinné od 8. července 2019 (dále jen „obchodní podmínky“). Pro třetí osoby vstupující s prodávajícím do závazkových právních vztahů jsou obchodní podmínky účinné okamžikem jejich uveřejnění na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.ekomb.cz/recyklujeme-e-shop/ .

1.2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, vč. smluv uzavřených prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu, kdy ujednání obsažená v těchto obchodních podmínkách jsou nedílnou součástí příslušné smlouvy, přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:

 • mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní či jinou smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“ nebo „spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), když případná kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,
 • mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“ nebo „podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když případná kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.3. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jen jako „kupující“.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Není-li dále stanoveno v těchto obchodních podmínkách nebo výslovně mezi smluvními stranami ujednáno jinak, ustanovení těchto obchodních podmínek určená pro případ uzavření kupní smlouvy se obdobně použijí též na jiné smlouvy uzavřené mezi smluvním stranami.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající tímto výslovně prohlašuje, že ačkoliv by jinak prezentace zboží ve webovém rozhraní internetového obchodu obsahovala veškeré podstatné náležitosti kupní smlouvy, nejedná se o nabídku ve smyslu občanského zákoníku, kdy prodávající nemá vůli být smlouvou ve smyslu uvedené prezentace zboží bez dalšího pouhou akceptací vázán a ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se na prezentaci zboží ve webovém rozhraní obchodu nepoužije.

3.3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až objednávka učiněná kupujícím ve smyslu článku 3.5. obchodních podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny za koupi jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, tj. výslovně s ujednáním jiné ceny, než je uvedena u zboží na webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.5. Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami. Dále je kupující povinen se před objednáním zboží důkladně seznámit s údaji uvedenými na webovém rozhraní obchodu u zboží, které obsahují cenu zboží zahrnující veškeré daně a poplatky, označení zboží a popis jeho hlavních vlastností, a v případě, že tyto údaje považuje za nedostatečné, obrátit se s požadavkem na jejich doplnění na prodávajícího. Kupující je dále povinen se seznámit s informacemi uveřejněnými na webovém rozhraní obchodu ohledně podmínek jednotlivých způsobů dopravy a zaplacení ceny objednávaného zboží, které prodávající umožňuje, a o nákladech, které jsou s těmito způsoby dopravy a zaplacení ceny spojené. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář uveřejněný na webovém rozhraní obchodu. Před odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do něj vložil. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto údaje:

 • informace o kupujícím, přičemž pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že se jedná o kupujícího podnikatele dle článku 1.2. těchto obchodních podmínek,
 • informace o objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • informace o požadovaném způsobu doručení zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále objednávkový formulář obsahující všechny tyto údaje označen jen jako „objednávka“). 

3.6. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s dalšími údaji a informacemi, s nimiž se má seznámit, zejména dle článku 3.5. těchto obchodních podmínek, kdy odesláním objednávky se má za to, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce jsou okamžikem odeslání prodávajícímu považovány za úplné, správné a pravdivé. Neprodleně po přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (dále též jen „potvrzení objednávky “). Potvrzení objednávky je tedy akceptací objednávky dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a jeho doručením je kupní smlouva uzavřena.

3.9. Prodávající dodá kupujícímu zboží dle objednávky v závislosti na dostupnosti zboží a svých provozních možnostech v co nejkratším termínu. Není-li jiného ujednání mezi stranami, je kupní smlouva uzavřena s plným vědomím stran, aniž by obsahovala dohodu smluvních stran ohledně konkrétního termínu dodání zboží.

3.10. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase, případně je-li uvedena jako cena za zboží částka 0 Kč či není-li uvedena cena žádná, a to z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího, není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně, nejpozději do 1 pracovního dne ode dne odeslání potvrzení objednávky, kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12. Po uzavření kupní smlouvy může být tato měněna pouze dohodou stran. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o změnu obsahu kupní smlouvy, kdy kupní smlouva je změněna okamžikem odeslání akceptace, tj. odsouhlasením či potvrzením prodávajícího o provedené změně, na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího. 

 

 1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně předem převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře, popř. zálohově předem na základě proforma faktury; v případě, že je kupujícím zvolen tento způsob zaplacení, potom je zboží expedováno až poté, co je úplná kupní cena včetně nákladů spojených s dodáním zboží připsána na účet prodávajícího, kdy se ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku nepoužije,
 • bezhotovostně platební kartou 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.                    

4.4. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro případ, že kupní cena nebude ve lhůtě uvedené v předchozí větě uhrazena, zaniká kupní smlouva bez dalšího marným uplynutím této lhůty. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.7.) nebo odůvodňuje-li to mimořádná výše nákladů přepravy či ceny zboží, požadovat zaplacení části, ale i celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Jestliže za situace popsané v předchozí větě kupující na požadavek prodávajícího nepřistoupí, tj. tento výslovně neakceptuje či případně nejedná s ním v souladu, prodávající má právo bez dalšího od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

4.7. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle ho elektronickou formou na kontaktní e-mail kupujícího. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle předchozí věty běží:

 1. a) ode dne převzetí zboží, jedná-li se o kupní smlouvu,
 2. b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 3. c) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
 4. d) ode dne uzavření smlouvy v ostatních případech.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem se má za zachovanou, jestliže v jejím průběhu kupující spotřebitel odešle prodávajícímu odstoupení od smlouvy. Lhůta začíná běžet následující den po skutečnosti určující její počátek (kterou může být např. to, že kupující spotřebitel převzal zboží). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na kontaktní adresu uvedenou v čl. 12.5. obchodních podmínek.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel zašle:

 1. a) písemně, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (zde) na adresu Nerudova 3078, Tábor, PSČ 390 02
 2. b) elektronicky, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (zde) na e-mailovou adresu eshop@ekomb.cz.

5.4. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit kompletní, nepoškozené a bez zjevných známek užívání, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, čisté, v původním nepoškozeném obalu, v hodnotě a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, kdy bude kupující spotřebitel zasílat zboží, ohledně kterého odstupuje, přepravní službou, měl by jej ve vlastním zájmu zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl kupující zásilku označit příslušnými symboly. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

5.6. Spotřebitel odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestli-že spotřebitel bude chtít uplatnit svoje právo odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dní, a jestli-že v této lhůtě došlo ke snížení hodnoty zboží výše zmíněným způsobem, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží jednostranným stržením přiměřené částky z ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny.

5.7. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele z důvodu plnění povinností dle kupní smlouvy, tj. zaplacenou kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním kupujícímu odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob přepravy zboží pro kupujícího, je-li zvoleným místem plnění jiná adresa, než je adresa provozovny prodávajícího, určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností přepravy nabízených prodávajícím. Je-li kupujícím podnikatel, okamžikem předání zboží dopravci k přepravě kupujícímu podnikateli je prodávajícím splněna jeho povinnost zboží odevzdat. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, aniž by mu byl tento způsob přepravy a dopravce prodávajícím nabídnut, kupující nese případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy a okamžikem předání zboží dopravci k přepravě pro kupujícího se má zboží za odevzdané ve smyslu ustanovení § 2090 odst. 1 občanského zákoníku, i pokud je kupujícím spotřebitel, kdy od tohoto momentu nese kupující riziko, nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží. Jinak splní svou povinnost odevzdat zboží prodávající tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění, které je adresou provozovny prodávajícího, a včas to kupujícímu oznámí a v případě, kdy je zboží odesláno pro kupujícího, okamžikem, kdy je zboží předáno dopravcem kupujícímu.

6.2. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen odeslat zboží na místo mimo provozovnu prodávajícího určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při předání dopravcem. Nepřevezme-li kupující zboží při předání dopravcem, poruší tím důležitou povinnost dle smlouvy a prodávající je dále oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody, která je tvořena minimálně účelně vynaloženými náklady spojenými s přepravou, balením a souvisejícími administrativními náklady.

6.4. Při osobním převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen na základě dodacího listu, faktury či jiného dokladu o zakoupení zboží důkladně zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho úplnost, kompletnost a nepoškozenost.

6.5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat:

 • na základě přepravního listu stav zásilky, zejména počet balíků a nepoškozenost přepravního obalu. V případě shledání jakýchkoliv závad tyto zapsat do přepravního listu stvrzujícího převzetí zásilky,
 • na základě dodacího listu, faktury či jiného dokladu o zakoupení zboží úplnost, kompletnost a nepoškozenost zboží. Není-li kupujícímu ze strany přepravce tato kontrola umožněna při převzetí zásilky, je povinen ji učinit téhož dne, kdy zásilku převzal.

6.6. Neobdržel-li kupující spolu se zbožím dodací list, fakturu, či jiný doklad o zakoupení zboží, měl by si jej neprodleně od prodávajícího vyžádat mimo jiné právě za účelem překontrolování úplnosti zásilky, neboť chybějící dodací list, faktura či jiný doklad o zakoupení zboží může signalizovat, že část zásilky nebyla dodána. Nese-li prodávající nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží až do okamžiku převzetí zboží od dopravce kupujícím, neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku nemusí kupující od dopravce převzít, je však povinen toto zaznamenat do přepravního listu zásilky a neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adresu eshop@ekomb.cz spolu s uvedením čísla objednávky.

6.7. Pokud kupující zásilku převezme a při kontrole zboží zjistí jakékoliv nesrovnalosti (rozpor s kupní smlouvou – zjevné vady), je povinen toto oznámit nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícímu e-mailem na adresu eshop@ekomb.cz následovně:

 1. a) v případě poškození zboží uvést číslo objednávky, číslo zásilky a přiložit fotodokumentaci v rozsahu:
 • poškozeného zboží,
 • etikety s číslem zásilky,
 • manipulačních značek, jako např. křehké/pozor sklo/neklopit atd. (byly-li použity)
 • přepravního obalu – celkový pohled ze dvou stran,
 • vnitřního balení zásilky včetně výplní
 1. b) v případě neúplnosti či nekompletnosti zboží uvést číslo objednávky, číslo zásilky, seznam chybějícího zboží či komponent a přiložit fotodokumentaci v rozsahu:
 • etikety s číslem zásilky,
 • přepravního obalu – celkový pohled ze dvou stran,
 • doručeného obsahu zásilky

6.8. Kupující je dále povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a ten bezodkladně doručit prodávajícímu.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

7.1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Zboží je vadné, není-li odevzdáno prodávajícím v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, stejně tak vady v dokladech nutných pro užívání věci a právní vady. Právní vadu má přitom zboží tehdy, uplatňuje-li k němu právo třetí osoba a kupující o tomto právu třetí osoby nevěděl či nemohl vědět. Prodávající rovněž plní vadně, ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady nebo že se zboží hodí k určitému účelu, a dále tehdy, zcizí-li věc neoprávněně jako svoji. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži kupujícího. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud kupujícího výslovně ujistil, že zboží takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při přechodu nebezpečí na kupujícího nemá vady, byť se tyto vady projeví až později, a dále že u zboží později nevznikne vada způsobená porušením povinností prodávajícího; je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné při převzetí. Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající též za to, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvacet čtyři (24) měsíců a kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době šest (6) měsíců. Doba pro uplatnění práva z vady začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová doba pro uplatnění práva z vady. Při vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje doba pro uplatnění práva z vady na zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o jejím vyřízení informován.

7.5. Kupující může právo z vadného plnění také uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Nevytkl-li kupující vadu včas a namítne-li prodávající opožděné vytknutí, soud kupujícímu právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající při předání věděl nebo musel vědět.

7.6. Před prvním použitím zboží kupujícím doporučuje prodávající kupujícímu důkladně prostudovat návod na použití a následně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží.

7.7. Práva kupujícího z vad (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese uvedené v čl. 12.5. obchodních podmínek. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující při uplatnění reklamace předá reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby k reklamovanému zboží přiložil:

 • kopii dokladu o zakoupení zboží (faktura) či jiným vhodným způsobem doložil záruku zboží;

– prodávající výslovně upozorňuje, že jelikož je doklad o zakoupení zboží (faktura, dodací list) je jedním z dokladů, vydávaných spotřebiteli až na jeho žádost povinně (viz ustanovení § 16 zákona o ochraně spotřebitele), nepodmiňuje prodávající úspěšnost reklamace kupujícím spotřebitelem doložením tohoto dokladu, kdy koupi zboží spotřebitelem u prodávajícího lze doložit i jinak,

 • podrobný popis závady,
 • dostatečné kontaktní informace, zejména zpáteční adresa, telefon, e-mail.

7.8. Pro uplatnění reklamace může kupující použít Vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. V případě, kdy bude kupující zasílat reklamované zboží přepravním službou, měl by je ve vlastním zájmu zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl kupující zásilku označit příslušnými symboly. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

7.9. Při uplatnění reklamace obdrží kupující nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení kupující požaduje, a to na kontaktní e-mail bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění reklamace je potvrzení předáno hned. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k identifikaci závady i původu zboží a v případě chybějících náležitostí je na základě výzvy doplnit. V opačném případě se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace pro nesoučinnost. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná běžet až doplněním chybějících náležitostí. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

7.10. Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci (tj. o tom, zda reklamace bude vyřízena či zda bude zamítnuta) ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

 • v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
 • v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
 • případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

7.11. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O stavu vyřízení reklamace se může kupující informovat e-mailem na adrese eshop@ekomb.cz . Prodávající v uvedené lhůtě pro vyřízení reklamace vydá, případně zašle, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně zdůvodnění jejího zamítnutí (dále též jen „reklamační protokol“). Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejdéle však do jednoho (1) měsíce od konce lhůty, ve které je vadu třeba vytknout pro uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby tak učinil nejlépe e-mailem na adresu eshop@ekomb.cz  spolu s uvedením čísla reklamace a naskenovaným dokladem o zaplacení nákladů.

7.12. O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, SMS nebo telefonicky. Pokud kupující zaslal k reklamaci zboží přepravní službou, je zpět po vyřízení reklamace automaticky zaslána na adresu kupujícího. Ujednání článku 7.4. obchodních podmínek se uplatní i v případě převzetí zboží od dopravce po vyřízení reklamace. Nepřevezme-li kupující zboží při předání dopravcem, odpovídá prodávajícímu za škodu tím způsobenou. Při převzetí zboží z reklamace je kupující povinen zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho kompletnost a soulad s reklamačním protokolem. Veškeré nesrovnalosti je třeba bezodkladně vytknout prodávajícímu. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Zboží z vyřízené reklamace je kupující povinen převzít bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, kdy kupující zboží ve stanovené lhůtě nevyzvedne, případně si zboží nepřevezme při zaslání zboží zpět po vyřízení reklamace od dopravce, je prodávající oprávněn kupujícímu naúčtovat skladné v obvyklé výši. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Bylo-li zboží z vyřízené reklamace kupujícímu odesláno na jeho adresu a zásilku nepřevezme, bude uloženo k osobnímu vyzvednutí u prodávajícího při zachování podmínek pro jeho vyzvednutí a opětovně bude zasláno jen na náklady kupujícího. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem, kdy je zboží převzato či dodáno, avšak jen za podmínky, že je nejpozději v tomto okamžiku zcela zaplacena celá kupní cena. Nebezpečí škody na zboží však přechází již okamžikem jeho převzetí kupujícím či dodání kupujícímu, nepřešlo-li v souladu se smlouvou či těmito obchodními podmínkami již dříve.

8.2. Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z obecných právních předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Kupující bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách může prodávající přebírat od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti, barevné odchylky či typografické chyby, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

8.6. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

8.7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@ekomb.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8.8. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího. 

8.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

8.10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.11. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Podmínky pro ochranu osobních údajů.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

11.2. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva doručena převzetím zásilky adresátem, případně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Registrací kupujícího na webové stránce nebo odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: (adresa provozovny: EKO MB s. r. o., Nerudova 3078, Tábor, PSČ 390 02, adresa elektronické pošty eshop@ekomb.cz .

 

V Táboře dne 8. července 2019

en_GBEnglish